Utmärkelser

Det finns tre olika typer av utmärkelser.
1 – Utmärkelser som klubben själv bestämmer över/har tagit fram statuter
(=regler) för
2 – Utmärkelser som SBK bestämmer över
3 – Utmärkelser som Centralförbundet för befälsutbildning (CFB) bestämmer
över

1. Klubbens egna utmärkelser

10-års medlem
För att tilldelas 10-årsnålen krävs det att man varit medlem i klubben i 10
år. Det gäller inte 10 år sammanlagt utan alla 10 åren måste vara i en
följd. Det innebär att om man är medlem i 9 år men avstår ett år så börjar
man om från början nästa år. Denna ”bokföring” av vilket år man blivit
medlem sköts helt manuellt, vanligtvis av sekreteraren, som sparar kopiorna
på medlemskorten som skrivs. Dessa gås igenom en till två gånger per år för

att hållas à jour med medlemslistorna. Alla medlemmar som inte betalar
medlemsavgiften rensas ut ur lådan och får börja om från början den dag de
blir medlemmar igen. 10-årsnål delas ut vid årsmötet.

Årets lydnadshund
Före den 10/1 skall man rapportera in sina 3 bästa resultat till

styrelsen, som sedan tar fram procentsatser för att avgöra vilket ekipage

som har högst resultat. Utmärkelsen delas ut vid årsmötet.

Årets brukshund
Före den 10/1 skall man rapportera in sina 3 bästa resultat till

styrelsen, som sedan tar fram procentsatser för att avgöra vilket ekipage

som har högst resultat. Utmärkelsen delas ut vid årsmötet.

Årets rallyhund
Före den 10/1 skall man rapportera in sina 3 bästa resultat till

styrelsen, som sedan tar fram procentsatser för att avgöra vilket ekipage

som har högst resultat. Utmärkelsen delas ut vid årsmötet.

Årets agilityhund

Denna titel baserar enbart på resultat från officiella tävlingar. Genom att
ta placeringen i aktuellt lopp och dividera med antalet faktiska starter får
man fram ett procenttal som blir lägre ju bättre placering/fler antal
starter det är. Ansvarig uträknare kan kontrollera dess uppgifter genom
Agilitybladet och Internet.

Tävlanden nedtecknar själv sina resultat på för ändamålet avsedd blankett
och lämnar regelbundet in denna blankett till agilitysektorns uträknare. Det
är på tävlandes ansvar att se till att antalet starter stämmer, dvs. dra av
strykningar osv.

När året är slut tar man de 5 bästa procenttalen/resultaten och delar med 5,
och får på så sätt ut ett medeltal. Ekipaget med det lägsta medeltalet har
vunnit.

· Endast officiella resultat räknas
· Endast felfria resultat räknas
· Resultat från både klass 1, 2 och 3, hoppklass och agilityklass räknas.
· Skulle två tävlanden vid årets slut ha samma procenttal vinner den som har
lägst procent på enskilt lopp.

Uttagningen till årets agilityhund börjar gälla 1 januari och slutar den 31
december. Utmärkelsen delas ut vid årsmötet.

Årets allroundhund
Kräver deltagande i årets samtliga tre klubbmästerskap, dvs bruks, lydnad
och agility. Sammanräkningen bygger på ”straffpoäng” enligt nedanstående
skala.
Plac 1: 1 poäng
Plac 2: 4 poäng
Plac 3: 6 poäng
Plac 4: 8 poäng
Plac 5: 9 poäng
Plac 6: 10 poäng, därefter fallande skala, dvs 11, 12, 13 osv.
Den som har minst antal poäng när året är slut har vunnit. De poäng som
delas ut är med andra ord ett slags ”straffpoäng”. De som startar men inte
fullföljer tävlingen hamnar på en delad sista placering med utelämnande av
motsvarande antal placeringar i resultatlistan. Dock innebär en sista
placering p g a att man brutit/blivit diskvalificerad alltid minst 30
straffpoäng även om antalet deltagare är mindre. Denna poängsumma gäller
oavsett gren och oavsett om man själv brutit, blivit bruten av domare
(bruks/lydnad) eller diskvalificerats (agility). Denna summa kan anpassas
beroende på antalet startande i det KM som har flest deltagare under året.
Straffpoäng kan delas ut retroaktivt till dessa ekipage vid behov (om
antalet deltagare blir större än beräknat innan året är slut).

– Löptikar får deltaga men startar sist
– Blandraser/oregistrerade hundar får deltaga
– Skott kommer att avlossas vid KM i bruks enligt officiella regler

Utmärkelsen delas ut vid årsmötet.
2 – SBK-utmärkelser
Förtjänsttecken i brons, silver och guld. Denna utmärkelse tilldelas
funktionär inom klubben som på ett förtjänstfullt sätt främjat klubbens
syften.

Som funktionär räknas ex.vis styrelsefunktionär, kommittémedlemmar,
tävlingssekreterare, tävlingsledare, domare, lärare, instruktör, handledare
m.fl.
För att få bronsmedaljen skall man ha arbetat inom klubben i minst fem år.
För valörerna silver och guld skall det förflyta ytterligare minst fem år
mellan varje valör.
I Borås har man bestämt att för att kvalificera sig för förtjänsttecknet
skall man hjälpa till minst fem gånger under ett år. Det innebär att en
instruktör som haft en 5-veckors kurs har uppnått kraven, medan en skrivare
som hjälpt till vid två tävlingstillfälle inte har det.
Det är varje sektors ansvar att samla in uppgifter om vilka som hjälpt till
vid tävlingar, kurser och övriga arrangemang och föra statistik över detta.
Sektorn/kommittén rapporterar på hösten in alla som kvalificerat sig för
utmärkelse till styrelsen som i sin tur går igenom vilka som är aktuella för
tilldelning av utmärkelse det aktuella året. Styrelsen har ett kartotek med
samlade uppgifter om vilka personer som varit aktiva under olika år. Dessa
uppgifter är helt beroende av kommittéernas rapportering, det är alltså inte
styrelsen som avgör om en person varit ”tillräckligt” aktiv under ett år.
Ansökan om Förtjänsttecken skickas till Distriktsstyrelsen, som skall
godkänna den och vidarebefordra dem till SBK för godkännande.
Det finns dessutom SBK´s förtjänstmedalj, som bl.a. kan tilldelas
– ledamot i förbundsstyrelse som i sammanlagt 7 år arbetat på ”synnerligen
förtjänstfullt sätt”
– ordförande i distrikt- lokal- eller rasklubb som i minst 15 år arbetat för
klubbens verksamhet
– ordförande eller annan ledamot i central kommitté- eller sektor som
innehaft posten i minst 7 år
– SBK´s hedersgåva
– SBK´s förtjänsttecken i band
– SBK´s förtjänstmedalj i silver och guld

SBK´s Hundförarmärke
Tilldelas medlem i SBK som uppnått följande meriter
– Brons ­ godkänt resultat i lägre klass bruks eller 1:a pris i
lydnadsklass II
– Silver ­ godkänt resultat i elitklass bruks eller 1:a pris i lydnadsklass
III
– Guld 10 gånger uppfyllt fordringarna för certifikatpoäng i elitklass bruks
eller 10 gånger erövrat 1:a pris i lydnads-klass III och/eller lydnadsklass
Elit.
Meriterna får omfatta högst tre hundar för en förare där det ej krävs att
föraren är ägare till hunden. Hjälpförare vid rapportekipage får ej
tillgodoräkna sig merit från tävling med ekipaget.
Föraren ansöker själv om märket och skall lämna ansökan tillsammans med
meritförteckning till klubbstyrelsen som kontrollerar uppgifterna. Klubben
fattar sedan beslut om tilldelning.
SBK´s Championatmärke
Tilldelas hund som uppnått meriter för erhållande av bruksprov- eller
lydnadschampionat vunna helt eller delvis inom SBK.
Ansökan om championatmärke görs hos SBK´s centralkansli.

3 – CFB´s hedersjetong
Tilldelas person som arbetat som instruktör, tävlingsledare eller dylikt.
Person som aktivt bidragit till främjandet av fältverksamheten
(lydnadsövningar, tävlingar etc.)
För att tilldelas brons skall man varit aktiv under totalt minst fem år, för
silver 7 år och guld 10 år.
Även hedersjetongen skickas via distriktet till SBK som sedan skickar det
vidare till CFB för handläggning.

För samtliga utmärkelser gäller att klubben skickar ut särskild inbjudan
till de personer som skall tilldelas utmärkelse. Om personen inte hör av sig
eller kommer på årsmötet eller det tillfälle då utdelning skall ske, så
skickas vanligen utmärkelsen per post till vederbörande.